21 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๒๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานที่รับผิดชอบเรื่องการต่อวีซ่าของนิสิตนานาชาติ มจร โดยสั่งการให้คณะทำงานตรวจเอกสารการยื่นคำร้องต่อวีซ่าของนิสิตให้ละเอียดรอบคอบ ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ยังสั่งการให้ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ทำบันทึกข้อความแจ้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ทราบขั้นตอน กระบวนการและหลักการของการรับรองนิสิตนานาชาติ ที่สังกัดในคณะและวิทยาลัยของตนให้รอบคอบ ฯ

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts