26 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนได้ร่วมกันเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาก่อนปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กร ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts