90 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓ ภายใต้โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตขึ้น ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี, รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ภายใน และภายนอก ดังนี้ ๑.พระชยานันทมุนี, รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ๒.พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญ์โญ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ๓.ผศ.ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ เลขานุการศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย, ๔.ผศ.ดร.ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการทั่วไป อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, ๕.อาจารย์ ดร.ชำนาญ เกิดช่อ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ๖.อาจารย์ธัชพล ยรรยงค์ อาจารย์ประจำ/เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, ๗.ผศ.ดร.ปองขวัญ สร่างทุกข์ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๘.อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ พิทักษ์กุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts