68 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๕๓๕/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์
——————————–
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระครู​สุธี​กิตติ​บัณฑิต, ผศ.ดร.​ อายุ ๓๕ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ. (การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​), พธ.ม. (การ​จัดการ​เชิง​พุทธ), พธ.ด. (การ​จัดการ​เชิง​พุทธ) สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหาร​ธุรกิจ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน​ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะสังคมศาสตร์

Recommended Posts