79 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

]

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบบัตรอำนวยพรอายุวัฒน์แก่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่เกิดในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ประกอบด้วย
๑. ผศ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า
๒. พระมหาเกียรติพงษ์ อภิสิทฺโธ
๓. ผศ.ดร.เดชา กัปโก
๔. อาจารย์จ่ามยุ้น ลุงเฮือง
๕. อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี
๖. นายวัชรินทร์ อึ้งอภิธรรม
๗. อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ
๘. อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ
๙. อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี
๑๐. นายนเรศ ฤทธิเดช
๑๑. ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว
๑๒. พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.
๑๓. พระมหาสมัคร อติภทฺโท
๑๔. นางสาวเรวดี จรรยา
๑๕. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต
๑๖. พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร
๑๗. อาจารย์ ดร.พิทักษ์พล ปรีชาชาติ
เพื่อส่งเสริมกำลังใจเป็นสวัสดิการการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ และส่งเสริมวินัยการออมผ่านรูปแบบการออมในฉลากออมสิน ณ ห้อง ๔๐๕ พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม) อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา
.

คณะสังคมศาสตร์

Recommended Posts