59 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมอาคาร๑ ชั้น๒ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts