78 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]รายชื่อ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑      วันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ ชื่อส่วนงาน ประธาน/กรรมการ 1 คณะพุทธศาสตร์   ประธาน พระครูธีรธรรมบัณฑิต สิริวฑฒโน,ผศ.ดร. กรรมการ ผศ.สุพิมล ศรศักดา กรรมการ   กรรมการ ผศ.ดร.ประเด่น  แบนปิง กรรมการและเลขานุการ 2 คณะครุศาสตร์   ประธาน พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,ศ. ดร. กรรมการ พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร. กรรมการ ดร.ศตพล ใจสบาย กรรมการ ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ 3 คณะมนุษยศาสตร์   Continue reading

สำนักงานประกันคุณภาพ

Recommended Posts