104 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ ๑.กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน ๑ ตัว, ๒.เลนส์กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน ๑ ตัว, ๓.แฟลชประกอบกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน ๑ ตัว, ๔.ชุดไฟสตูดิโอสำหรับภาพนิ่ง จำนวน ๑ ชุด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้ ๑. พระครูสารกิจประยุต, ดร. ประธานกรรมการ, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, ๒. ดร.อดุลย์ หลานวงศ์ กรรมการ, อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ๓. นายจตุรภัทร สืบสาย กรรมการและเลขานุการ, นักจัดการงานทั่วไป, ๔.นางสาววัชราภรณ์ เสนาราษฎร์ นักวิชาการการเงินและบัญชี(ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการพัสดุ)

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts