60 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เมตตาเป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โอกาสนี้ พระเดชพระคุณองค์อธิการบดีเมตตาให้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts