15 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

#คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก
✨รับสมัครพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป✨
✍️สมัครเรียนได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
✍️รับสมัครวันนี้ – 7 มิถุนายน 2566 นี้เท่านั้น!!
เรียน
ป.ตรี เรียนจันทร์ – ศุกร์
ป.โท ป. เอก เรียนเสาร์ – อาทิตย์
ระดับปริญญาเอก
1. ค.ด. (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา)
2. ค.ด. (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)
3. ค.ด. (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)
4. ค.ด. (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
5. ค.ด. (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) (English program)
ระดับปริญญาโท
1. ค.ม. (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา)
2. ค.ม. (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)
3. ค.ม. (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
4. ค.ม. (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)
5. ค.ม. (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
6. ค.ม. (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) (English program)
ระดับปริญญาตรี
1. ค.บ. (สาขาวิชาสังคมศึกษา) (วิชาชีพครู)
2. ค.บ. (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย) (วิชาชีพครู)
3. ค.บ. (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) (วิชาชีพครู)
4. ค.บ. (สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา) (วิชาชีพครู)
5. ค.บ. (สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว) (วิชาชีพครู)
6. พธ.บ. (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
7. ค.บ. (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับประกาศนียบัตร
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.)
สมัครเรียนออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
สารสนเทศการรับสมัครเรียน : https://reg.mcu.ac.th/ams
โทรศัพท์ 035-248-094 สำนักงานคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts