101 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร. นักวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับทุน โครงการวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund -SF) ประจำปีงบ พ.ศ. ๒๕๖๖
————-
ชื่อโครงการวิจัย : นวัตกรรมเตาเผาศพอัจฉริยะและเครื่องพ่นสารวิมุตติเพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็งการฌาปนกิจศพในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : การส่งเสริมและขยายผลศักยภาพระบบการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของเครือข่าย ววน., สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, โครงการวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund -SF) ประจำปีงบ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts