14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนานาชาติ และปาฐกถาพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ณ ธรรมศาลา ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ จังหวัดอ่างทอง

กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร (lnternational Relation Divisions and Dhammaduta College -MCU) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง ( Angthong lnternational Meditation Center) จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยโครงการปฏิบัติกรรมฐานนานาชาตินี้ มีชาวต่างชาติจำนวน ๗๐ รูป/คน จากหลายประเทศเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐาน มี สยาดอวิมะละ จากเมียนมาร์ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ และนำสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค มี พระครูใบฎีกา ดร.แสงเฮือง นรินฺโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รับหน้าที่เป็นผู้แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาเมียนมาร์เป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษาไทย โดยมีคุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ประธานมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา ให้การอุปถัมภ์ตลอดโครงการอบรมปฏิบัติกรรมฐาน

พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระธนพล วรสีหพโล เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนวัดผล และนายสรวรรษ ปรักกโมดม นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานนานาชาตินี้ด้วย ฯ

News: International Relations Division

Reporter: Phra Siriwanna Siriwanno, IRD

English News: Phra Siriwanna Siriwanno, IRD

Picture:  Foreign Affairs of MCU

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts