51 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร พระนครศรีอยุธยา พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าประชุมในการนี้ และ มี ดร.พระมหาประยูร โชติวโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าชี้แจง หลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต

โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติพิจารณาเห็นชอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต และ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนประกาศนียบัตรพระธรรมทูต ในปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ฯ

News: International Relations Division

Reporter: Phra Siriwanna Siriwanno, IRD

English News: Phra Siriwanna Siriwanno, IRD

Picture:  Foreign Affairs of MCU

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts