107 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

รวมเข้าชม 12 , เข้าชมวันนี้ 12 

ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมด้วย Applications”  ประกอบด้วย Google form, Google Data Studio, Google Sheet และ Canva สำหรับบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง

โดยมี นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20, 24, 26 และ 27 ธันวาคม พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนัหหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

    วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ ส่วนหอสมุดกลาง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Application ที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมของห้องสมุด

     2. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง สามารถใช้งาน Application ที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมของห้องสมุดได้

    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ บุคลากรหอสมุดกลาง จำนวน 13 รูป/คน

 

 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิวทยาลัย

Recommended Posts