16 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้จัด “ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสารกิจประยุต, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุม ได้มีการแจ้งในเรื่องต่างๆ อาทิ เช่น แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง, แจ้งกรอบจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖, เสนอเพื่อพิจารณา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติ่ม>>

Facebook Page>>

The post ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts