10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]         พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ,ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting” มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TOC) เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานและบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน 2. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน 3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น […]

สำนักงานประกันคุณภาพ

Recommended Posts