14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และระบบ Mcu E-meeting (ระบบเอกสารการประชุมออนไลน์) โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม โดยการประชุม ได้มีการแจ้ง และพิจารณา ในประเด็นต่างๆ อาทิ เช่น กำหนดการซ้อมรับปริญญา, กำหนดการพิธีประสาทปริญญา, แจ้งจำนวนและรายชื่อนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี, แจ้งการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น, พิจารณาจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๕, พิจารณากำหนดการศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น และแต่ละสำนักงาน, หลักสูตร และกลุ่มงาน ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts