18 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ปาฐกถา/พิธีซ้อมรับปริญญา

วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พิธีซ้อมรับปริญญา

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พิธีประสาทปริญญา

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จ.พระนครศรีอยุธยา

สำนักทะเบียนและวัดผล

Recommended Posts