297 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ด้วยวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ ร่วมน้อมรำลึกถึงคุณูปการในพระองค์ท่าน การนี้ จึงเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่แต่งกายเครื่องแบบปกติชาว เพื่อร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทเฉลิมพระเกียรติล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕

ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

Recommended Posts