52 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อขออนุมัติให้บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในมาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในส่วนงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ดันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานตรวจสอบภายใน

Recommended Posts