38 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน, ประธานคณะกรรมการประจำ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประธานในพิธี บรรยายพิเศษ เรื่อง  ก้าวย่างแห่งการพัฒนา  ๒๕ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนกับการศึกษาระดับปริญญาเอก” พร้อมทำพิธีฮ้องขวัญ – ผูกข้อมือต้อนรับนิสิตใหม่ พระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน กล่าวรายงาน
– แนะนำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก
– ชี้แจงข้อระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาเอก
โดย พระครูโกวิทอรรถวาที, ผศ.ดร.
ฟังบรรยาย เรื่อง  “การปริวรรต คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในพื้นถิ่นล้านนา อย่างไร ? ให้ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่”  โดย รศ.ดร.วิโรจน์  อินทนนท์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟังบรรยาย เรื่อง  “เทคนิค ตัวอย่าง การพัฒนางานดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาให้ประสบผลสำเร็จ” โดย รศ.ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ ห้องอัจฉริยะ อาคาร  ๒ ชั้น ๑  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันเสาร์ ที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๕ 

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts