9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

มาเลเซียถูกจัดให้เป็นสถานที่ตั้งบริการธุรกิจระดับโลก (Global Business Services: GBS) ที่มีการแข่งขันสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดียและจีน ตามเลขดัชนีของ Kearney บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก
ดัชนีสถานที่ตั้งบริการระดับโลก (Global Services Location Index: GSLI) ประจำปี 2564 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเอเชียยังคงครองอันดับ 7 ใน 10 อันดับแรกอย่างต่อเนื่อง โดยอินเดียอยู่ในอันดับ 1 ด้วยคะแนน 7.09 รองลงมาคือจีนที่ 6.80 และมาเลเซียที่ 6.22 เป็นอันดับ 3 ของโลกและอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดัชนีดังกล่าวออกทุก 2 ปีและเก็บข้อมูลจากทั้งหมด 60 ประเทศทั่วโลกในหัวข้อหลัก 4 หมวดหมู่ ได้แก่
  – ความน่าดึงดูดทางการเงิน
  – ความพร้อมและทักษะของประชาชน
  – สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
  – การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล
อย่างไรก็ดี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนจะพบว่าอันดับ 1 คือมาเลเซียที่ 6.22 คะแนน ตามมาด้วยอินโดนีเซีย 6.21 คะแนน เวียดนาม 6.05 คะแนน ฟิลิปปินส์ 5.96 คะแนน ไทย 5.91 คะแนน และสิงคโปร์ 5.29 คะแนน
ที่มา: AEC Connect

ASEAN Studies Centre

Recommended Posts