65 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๘/๒๕๖๕ โดยพระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความท้าทายสังคมยุคใหม่” ผอ.พุทธิพงษ์ กันทะรส ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ กล่าวถวายรายงาน พระครูโสภณปริยัติติกิจ งานกิจการนิสิต ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ โดยภาคบ่ายรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ”ยุทธศาสตร์การใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่” โดย ดร.นิกร ยาอินตา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนิสิตนำเสนอผลงานการปฏิบัติศาสนกิจ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น๓ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts