9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

รัฐบาล สปป.ลาว เดินหน้ายุทธศาสตร์ 3 สร้าง เพื่อบรรเทาความยากจน และทำให้ลาวสามารถหลุดพ้นจากรายชื่อประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดของสหประชาชาติในปี 2569
ยุทธศาสตร์ 3 สร้าง มีเป้าหมายสร้างจังหวัดให้เป็นหน่วยวางยุทธศาสตร์ อำเภอต้องเข้มแข็งในทุกด้าน และหมู่บ้านเพื่อเป็นหน่วยพัฒนา
เจ้าหน้าที่อาวุโสจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันที่เวียงจันทน์ เพื่อประเมินการเปิดตัวยุทธศาสตร์การสร้างทางการเมือง ในระดับรากหญ้า โครงการพัฒนาชนบทและการลดความยากจน และยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจระหว่างปี 2559-2564 และร่างแผนจนถึงปี 2568 โดยมีนายทองลุน สีสุลิด เลขาธิการพรรคและประธานประเทศ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ และผู้นำคนอื่น ๆ เข้าร่วมการประชุม
รองประธานประเทศ ดร.บุญทอง จิตมะนี กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ 3 สร้าง มุ่งเน้นการพัฒนาระดับรากหญ้า โดยเฉพาะการลดความยากจนในชนบทตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์นี้ยังช่วยยกระดับการบริหารงานในระดับอำเภออีกด้วย
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ใช้เงิน 248 พันล้านกีบ ใน 943 โครงการ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรใน 109 หมู่บ้านใน 51 อำเภอภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 สร้าง ขณะที่กลไกกองทุนเพื่อการพัฒนาอำเภอ(District Development Fund) ได้ช่วยสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้การบริหารราชการและให้บริการดีขึ้น
ด้วยทุนสนับสนุนการลงทุน โครงการต่าง ๆ ได้ดำเนินการใน 53 อำเภอจาก 148 อำเภอของประเทศ สิ่งที่ได้เรียนรู้และความสำเร็จที่ได้รับจากกระบวนการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น กลไกนี้เปิดโอกาสให้พันธมิตรด้านการพัฒนาทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ 3 สร้าง ได้ผ่านการลงมติของสภาแห่งชาติในสมัยการประชุมที่ 9 แนวคิดของยุทธศาสตร์ 3 สร้าง คือ การกระจายความรับผิดชอบ มีการมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน และมีประโยชน์ต่อหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
ที่มา: ThaiPublica

ASEAN Studies Centre

Recommended Posts