137 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๕
     เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงตราข้อกำหนดไว้ ดังนี้
     “ให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี โดยยกฐานะหน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ พุทธมณฑลจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ขึ้นเป็น วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พระพรหมวซิราธิบดี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Recommended Posts