41 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา ประธานกรรมการ, รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ และผศ.ดร.เดช ชูจันอัด กรรมการและเลขานุการ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระสุนทรมุนี ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts