8 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ได้ประชุมลงนามความร่วมมือ  (MOU) เรื่องการขับเคลื่อนการให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line” กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
ณ ประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการเปิดช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้และให้คำปรึกษาออนไลน์ โดยประยุกต์หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แก่สมาชิกครอบครัวในสังคมไทย   ซึ่ง ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ประสานหลักในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

บัณฑิตวิทยาลัย

Recommended Posts