8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯได้จัดเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบสุขภาวะทางปัญญา รุ่นที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น ณ ห้อง ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เป็นประธานในที่ประชุม ด้วย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จึงส่งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปัญญาให้สังคม เพื่อให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาภาคทฤษฎีสมบูรณ์ ออกไปปฏิบัติศาสนกิจ สนองงานกิจการคณะสงฆ์และให้บริการความรู้ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ตามโรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจ ให้นิสิตได้ทราบรายละเอียด ขั้นตอนปฏิบัติศาสนกิจให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นการเอื้อต่อข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ จึงได้จัด”เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบสุขภาวะทางปัญญา รุ่นที่ ๖๘” ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และโครงการพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในองค์กรวัดและชุมชน สถาบันโพธิยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หนุนเสริมโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบสุขภาวะทางปัญญา รุ่นที่ ๖๘ และร่วมถอดบทเรียนคณะอนุกรรมการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โดยในปีนี้ มีนิสิตปฏิบัติศาสนกิจและนิสิต ชั้นปีที่ ๔ บรรพชิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๒ รูป

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts