14 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

]

บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  โดยมี รศ.ดร.มานพ นักการเรียน จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ  ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ  จากคณะพุทธศาสตร์ เป็นกรรมการ  ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด จากคณะสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

บัณฑิตวิทยาลัย

Recommended Posts