26 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree) ที่เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรข้ามสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔     ๑. หลักสูตรประกาศนียบัตร   ที่ รายชื่อหลักสูตร ศาสตร์ที่บูรณาการ ๑ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ การบริหาร และ พระพุทธศาสนา ๒ ประกาศนียบัตรพุทธเกษตร พุทธศาสนา และ เกษตรศาสตร์ ๓ ประกาศนียบัตรพุทธศิลปศึกษา พุทธศาสนา และ ศิลปกรรมศาสตร์ ๔ ประกาศนียบัตรการให้คำปรึกษาเชิงพุทธจิต พุทธศาสนา และ จิตวิทยา ๕ ประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ พุทธศาสนา และ จิตวิทยา ๖ ประกาศนียบัตรการเสริมสร้างคุณค่าและสมรรถภาพวิถีพุทธสำหรับผู้สูงอายุ พุทธศาสนา และ แพทยศาสตร์   ๒. หลักสูตรระดับปริญญาตรี   ที่ […]

สำนักงานประกันคุณภาพ

Recommended Posts