Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้ง รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

 467 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 467 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ #แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มห

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้ง นายอานนท์ นรมาตร์ เป็น ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ

 273 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 273 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้ง ดร.วิไลวรรณ อิศรเดช เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 319 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 319 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

“๑๓๕ ปี มหาจุฬา” พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก

 675 รวมเข้าชม

 675 รวมเข้าชม “๑๓๕ ปี มหาจุฬา” พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก เนื่องในวาร

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รวมถึงศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และ วันมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 263 รวมเข้าชม

 263 รวมเข้าชม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รวมถึงศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 427 รวมเข้าชม

 427 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๐๓ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 361 รวมเข้าชม

 361 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๐๒ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรองผู

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศผลสอบ บาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 2,399 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 2,399 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัด

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ประกวดวาดภาพ ระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ”

 555 รวมเข้าชม

 555 รวมเข้าชม กองทัพไทยจัดประกวดวาดภาพ ระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ก่อนปฏิบัติงาน ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 381 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 381 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ขออาราธนา เรียนเชิญ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

พิธีตั้งฐานานุกรมในพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

 850 รวมเข้าชม

 850 รวมเข้าชม พิธีตั้งฐานานุกรมในพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

อ่านต่อ »