14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ผศ.ดร.เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป ผศ.ดร.ฐิติพร สะสม ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา และระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบล (สท.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในงานกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”วันอัฏฐมีบูชา” ณ วัดปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมและบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา สามารถบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความสนใจที่จะมาศึกษาต่อเป็นอย่างมาก

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts