245 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

รายงานการติดตามการแต่งตั้งอนุกรรมการการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

**************************

 ส่วนงาน 
แต่งตั้งอนุกรรมการ
แผนปฏิบัติการ KM

ส่ง
ช่องทางการส่ง
วันที่
ส่ง
ช่องทางการส่ง
วันที่

สำนักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 

๑. กองกลาง

 

 
 

๒. กองกิจการนิสิต

 
 

 
 

๓. กองกิจการวิทยาเขต

 
 

 
 

๔. กองคลังและทรัพย์สิน
 
 
 
 
 
 

๕. กองนิติการ

 
 

 
 

๖. กองแผนงาน

 
 

 
 

๗. กองวิชาการ

 
 

 
 

๘. กองวิเทศสัมพันธ์

๙. กองสื่อสารองค์กร

 
 

 
 

๑๐. กองกิจการพิเศษ

๑๑. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 
 

 
 

๑๒. สำนักงานประกันคุณภาพ

 
 

 
 

๑๓. สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
 

 
 

๑๔. สำนักงานพระสอนศีลธรรม


 
 

๑๕. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

คณะ
 
 
 

๑. บัณฑิตวิทยาลัย

 
 

 
 

๒. คณะพุทธศาสตร์

๓. คณะครุศาสตร์

 
 

 
 

๔. คณะมนุษยศาสตร์

 
 

 
 

๕. คณะสังคมศาสตร์

สำนัก/ศูนย์/สถาบัน/วิทยาลัย

๑. สถาบันภาษา

๒. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 
 

 
 

๓. สถาบันวิปัสสนาธุระ

 
 

 
 

๔. สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

๕. สำนักทะเบียนและวัดผล

๖. สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 
 

 
 

๗. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘. ศูนย์อาเซียนศึกษา

 
 

 
 

๙. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

 
 

 
 

๑๐. วิทยาลัยพระธรรมทูต

 
 

 
 

วิทยาเขต

๑. วิทยาเขตหนองคาย

๒. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๓. วิทยาเขตเชียงใหม่

๔. วิทยาเขตขอนแก่น

๕. วิทยาเขตนครราชสีมา

๖. วิทยาเขตอุบลราชธานี

๗. วิทยาเขตแพร่

 
 

 
 

๘. วิทยาเขตสุรินทร์

 
 

 
 

๙. วิทยาเขตพะเยา

๑๐. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ นครปฐม

๑๑. วิทยาเขตนครสวรรค์

วิทยาลัยสงฆ์

๑. วิทยาลัยสงฆ์เลย

๒. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

๓. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

๔. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

๕. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

๖. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

๗. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ

๘. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

๙. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

๑๐. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

๑๑. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

๑๒. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

๑๓. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐม

๑๔. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

๑๕. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

๑๖. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

๑๗. วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

๑๘. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

๑๙. วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

๒๐. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

๒๑. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

๒๒. วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

๒๓. วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

๒๔. วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี

๒๕. วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

รวม

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Recommended Posts