591 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

กองทัพไทยจัดประกวดวาดภาพ ระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ” เริ่มสมัครได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ขอเชิญนิสิตที่สนใจและส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ส่งผลงานที่ทำขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเข้าประกวด และผลงานชิ้นนั้นจะต้องไม่ผ่านการนำเสนอ หรือส่งผลงานเข้าประกวด ณ ที่ใดมาก่อนผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ ประเภทระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
1.ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 2.ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ม.4- ม.6) และอาชีวศึกษา3.ประเภทอุดมศึกษา(ปริญญาตรี)
สำหรับประเภทศิลปกรรม ที่จะส่งเข้าประกวดต้องเป็นงานสร้างสรรค์ ด้านทัศนศิลป์ ได้แก่ภาพเขียนภาพวาดลายเส้น และภาพระบายสี
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 ส่งผลงานประกวด วันที่ 1 มีนาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 26 มิถุนายน 2565
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง โทร 02 565 8472
พันเอก ชนินทร์ ขาวรัตน์เลขโทรศัพท์ 08 6888 2677 หรือ นาวาอากาศโทหญิง อารียา พรหมแก้ว หมายเลขโทรศัพท์
09 6756 4151 หรือที่

Recommended Posts