170 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00น. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมพระพรมหมวชิรญาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผศ.สุพิมล ศรศักดา รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

Recommended Posts