186 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565

Recommended Posts