126 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗

***********************************

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่๑๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีหนังสือตราประทับ ที่ อว ๐๒๐๐.๑/ว๒๑๒๖๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว๑๗๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ ดังนั้น จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗ เป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

การจัดการเรียนการสอน การสอบ การจัดประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ (Online)
ให้ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ (Onsite) ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในสังกัด และให้หัวหน้าส่วนงานจัดทำตารางปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา เพื่อสามารถดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้เป็นปกติ ในระหว่างวันที่ ๔ – ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย มาตรการที่ภาครัฐกำหนด และแนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด

กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจร และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

*แหล่งข่าว : https://www.mcu.ac.th/news/detail/37152

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Recommended Posts