84 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันอังคารที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” โดยมี พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน บรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ทั้งนี้ มีเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์ เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีฯ ทั้ง ๔ คณะ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

คณะสังคมศาสตร์

Recommended Posts