239 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้แต่งตั้งให้บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ในระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี
นายวรวัฒน์ ราชิวงศ์ สังกัด ส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งให้บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ในระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี
นายบัญชา นารี สังกัดกองกิจการนิสิต ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งให้บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ในระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี
นายศุภชัย ศรีบัวบาน สังกัด ส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตพะเยาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งให้บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ในระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี
นายสงกรานต์ ปาดา สังกัด ส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งให้บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ในระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี
นางสาวสุธิดา มีเพียร สังกัด ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ในระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี สังกัด ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งให้บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ในระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี
นางสาวนฤมล โพธิ์ทอง สังกัดสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและการบัญชีชำนาญการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งให้บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ในระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี
นางสาวปนัดดา เครือสาร สังกัด สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts