11 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์เรื่อง ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๔

ตารางสอบ ภาคปกติ

ตารางสอบ ภาคปกติ

ตารางสอบ นิติศาสตร์(บัณฑิต)

ตารางสอบ นิติศาสตร์(บัณฑิต)

ตารางสอบ ภาคสมทบ

ตารางสอบ ภาคสมทบ

ตารางสอบ ป.บส

ตารางสอบ ป.บส

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Recommended Posts