19 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง ปฏิทินจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

เพื่อให้การจัดการสอบวัดผลการศึกษารายวิชาที่ใช้ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒2 (,) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงกำหนดปฏิทินการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ โดยการสอบวัดผลการศึกษาแบบระบบออนไลน์ (E-Testing) ตามตารางสอบ ดังนี้

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Recommended Posts