7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

นมัสการ/เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชนผู้สนใจ
————–
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ
หัวข้อ “บทบาทพระสงฆ์ในวิกฤตโควิค-๑๙ (COVID-19) ที่มีต่อสังคมไทย : ความท้าทาย ประเด็นทางสังคม”
วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
@@ ภาคเช้า กิจกรรมสามีกิจกรรมและไหว้ครู
@@ ภาคบ่าย กิจกรรมอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ
ณ ห้องประชุมออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 676 696 1123
ลงทะเบียน >>> https://forms.gle/SrtXzGa5SVRiq5eb7
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งเข้าระบบ เพื่อความถูกต้องของการจัดทำเกียรติบัตร

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

Recommended Posts