17 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Zoom Meeting

The post ประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts