62 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมเตาเผาขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่าง สถาบันปัญจนิยาม มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ กับ บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันปัญจนิยาม มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 6000๐ โดย ดร.ภูนท สลัดทุกข์ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันปัญจนิยามมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “สถาบันปัญจนิยาม มูลนิธิ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์” ฝ่ายหนึ่งกับ

บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๘/๑๐ ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๗-๓๖๐๐ โดย นางสาวบุษบา  ใจสร้างสรร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด” ฝ่ายหนึ่งกับ

ทั้งสองฝ่าย ตกลงร่วมมือกัน เพื่อทำการวิจัยและร่วมพัฒนาโครงการและนวัตกรรมเตาเผาขยะชุมชนร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนานโยบายการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Recommended Posts