31 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมทั้งบุคลากร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวาราวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google meeting (สำหรับบุคลากรที่ไม่สามารถประชุม ณ ที่ตั้งได้) โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เป็นประธานในการประชุม โดยผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบของการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ได้นำเสนอในหัวข้อของตนต่อที่ประชุม พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวสรุปภาพรวมในแต่ละองค์ประกอบของการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

The post ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts