45 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๕๐ รูป/คน ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้อนุมัติจัดสรร ให้กับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด

The post นิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts