56 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

วันอาทิตย์ที่ 11 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้ทำบุญ เนื่องในวันบูรพาจารย์ วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

The post ภาพกิจกรรมวันบูรพาจารย์ first appeared on มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

Recommended Posts