646 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting และระบบ Mcu E-meeting เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เป็นประธานในการประชุม ,พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทุกรูป/ท่าน ได้ประชุมรวมกัน เพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยการประชุมในครั้งนี้ แต่ละสำนักงาน, หลักสูตร, กลุ่มงาน ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอประเด็นต่างๆ แจ้งในที่ประชุม อาทิเช่น สรุปยอดนิสิตที่สมัครเข้าศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔, จำนวนสถิตการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔, นิสิตค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา, ความคืบหน้าของการประกันคุณภาพการศึกษา, แนะนำวิธีใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศงานวิจัย เป็นต้น

The post ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts