436 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย, นางสาววัชราภรณ์ เสนาราษฎร์ นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงานด้านพัสดุ), นางคำกอง ฮาดภักดี นักวิชาการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจฬาลังกรณราชวิทยาลัย ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ, พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต รักษาการผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน, นางวารี เชื้อปรุง วิทยากร/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ การเงินและทรัพย์สิน ผ่านระบบ Zoom

The post โครงการอบรมวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts