182 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

แจ้งวันปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564
12.30 น. เริ่มลงทะเบียน
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ สำลี คล้ายสุบรรณ์
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
(หลังอาคารเรียนของวิทยาลัยฯ)
13.00 น. เริ่มพิธีปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2564
*: นิสิตคฤหัสถ์ แต่งกายชุดนิสิต
: นิสิตบรรพชิต ห่มดองรัดอก
: นิสิตคฤหัสถ์สั่งจองเครื่องแบบได้ในวันปฐมนิเทศ

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

Recommended Posts